Westovia znów w finałach TKKF

Jak co roku, drużyna Westovii Okna Pawłowski jest zapraszana do finałów TKKF w Małopolsce. W poprzednim roku wprawdzie nie wystartowaliśmy, lecz dwa lata temu grając w Tarnowie wygraliśmy tą imprezę. W najbliższą niedzielę, 25 listopada 2012 roku wyjedziemy na wyjazdowe zawody do Niepołomic, aby powtórzyć ten ostatni sukces. Początek turnieju o 9:00.

Regulamin  finału

Małopolskiej  Ligi  TKKF  w  Piłce  Nożnej  –   5  osobowej

w  ramach  jubileuszu  55  lecia  Małopolskiego  TKKF

 

 

I.     Cel :

 

Popularyzacja  piłki  nożnej  5  osobowej  wśród  mieszkańców  Krakowa  i  województwa  małopolskiego .

Wyłonienie  6 najlepszych  zespołów   finałowych  z  3  stref  eliminacyjnych  w  woj.  małopolskim  po  dwa z  każdej  strefy eliminacyjnej.

 

II.    Organizator :

 

Zarząd  Wojewódzki  Małopolskiego  TKKF w  Krakowie .

Tarnowskie  TKKF

TKKF „Gorce”  Nowy  Targ

 

III.    Partnerzy :

 

Województwo  Małopolskie .

Ognisko  TKKF  Wiarus  w  Niepołomicach

 

IV.    Termin  i  miejsce :

Turniej finałowy  odbędzie się  w  dniu  25.11.2012  r. ( niedziela ) o  godz. 9:00

w  Niepołomicach z  udziałem  6  zespołów  ( po  dwa  z  każdej  strefy ).

Turniej  odbędzie  się  w  Hali  Sportowej  w Niepołomicach przy ul. 3  Maja.

 

Losowanie  grup  eliminacyjnych  w  miejscu  zawodów  o  godz.  9;00.

V.    Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia :

 

1.  W  zawodach  uczestniczyć  mogą  zespoły  których  zawodnicy :

 

a)  ukończyli  18  rok  życia  i  posiadają  aktualne  badania  lekarskie  lub  złożą

pisemne  oświadczenia  o  starcie  na  własną  odpowiedzialność ,

 

b) złożyły  imienne  oświadczenia  z  podaniem  nazwy  zespołów.

 

VI.    Sposób  przeprowadzenia  ligi , system , przepisy  techniczne i  punktacja :

 

1)   Liga  prowadzona  będzie  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami

gry w  piłkę  nożną  halową  zespołów  pięcioosobowych  FUTSAL  z  wyjąt-

kiem  przepisu  o  grze  bramkarza  (dopuszcza  się  wielokrotną  grę  z bram-

karzem

2)  Drużyna  musi  rozpocząć  grę  w  pięcioosobowym  składzie ( bramkarz  i  4

zawodników  w  polu )

Gra  może  być  kontynuowana  w  składzie  czteroosobowym.

3)  Drużyny  biorące  udział  w  lidze  zobowiązuje  się  występowania  w  jedna-

kowych  strojach  i  obuwiu  sportowym.

–            2           –

4)  Czas  trwania  meczu   2 x  15  minut.

5)  Zawodnik  rozpoczynający  grę  w  danej  drużynie  nie  może  brać  udziału

w  innej.

6)   Przed  rozpoczęciem  meczu ,  kierownicy  –  kapitanowie  drużyn  obowiąż-

zani  są  do  czytelnego  wypełnienia  protokołu  sędziowskiego  oraz  pot-

wierdzenia  własnoręcznym  podpisem  prawdziwości  danych.

7)  Za  poważne  przewinienie  stosuje  się  wykluczenie  z  gry  na  okres  2

minut  ( żółta  kartka), powtórne  przekroczenie  przepisów  powoduje  2

żółtą  kartkę   (czerwona kartka) i  wykluczenie do  końca   meczu. Zawodnik ,

który  otrzymał  czerwoną  kartkę nie  może  grać  w  następnym  meczu .

Jednocześnie  nie  może  być  wykluczonych  więcej  niż  2  zawodników  z

zespołu.  Po  stracie  bramki  przez  drużynę  ukaranego  zawodnika –

powraca  on  do  gry.

Szczególną  uwagę  zwraca  się  na  sportowe  zachowanie  zawodników  w

trakcie  meczu  i  po  jego  zakończeniu.

W  rażących  przypadkach  zawodnik  lub  drużyna  może  być  wykluczona

z  turnieju.

9) Protest  można  składać  na  piśmie  do  10  minut  po  zakończeniu  meczu

wpłacając  równocześnie  kaucję  w  wysokości  50  zł ( pięćdziesiąt  zł).

W  razie  oddalenia  protestu  kaucja  przepada.

10) Do  sędziego  zwraca  się  tylko  kapitan  zespołu.`

 

VII.   System  rozgrywek  

–  dwie  grupy  po  3  zespoły  grają  systemem  każdy  z  każdym

–  grupy  wyłonione  drogą  losowania

–  zwycięscy  grup  grają  o  miejsce  I

–  przegrani  grają  o  miejsce  III

–  w  miarę  możliwości  czasowych  dopuszcza  się  rozegranie  meczu  o

miejsca  V – VI  lub  rzuty  karne.

 

VIII.  Klasyfikacja  końcowa :

 

Ustalona  będzie  na  podstawie  zdobytych  miejsc  przez  zespoły

uczestniczące  .

O  kolejności  miejsc  w  grupie  decydują  :

–  liczba  zdobytych  punktów ,

–  bezpośredni  pojedynek pomiędzy  zainteresowanymi  zespołami,

–  stosunek   bramek  (iloraz)

–  większa  ilość  strzelonych  bramek

 

IX.      Nagrody :

 

Za  miejsca I – IIII  zespoły  otrzymują  puchary , medale oraz  okolicznościowe

dyplomy.

 

Za  miejsca  IV – VI  zespoły  otrzymują  puchary oraz okolicznościowe

dyplomy

 

Najlepszy  strzelec , bramkarz  i  zawodnik  otrzymują  statuetki  i  dyplomy.

–      3      –

X.      Zasady  finansowania :

 

1)  Koszty  związane  z  przeprowadzeniem  finału   pokrywa  Małopolskie

TKKF..

2)  Koszty  dojazdu i  wyżywienia  pokrywają  zespoły  we  własnym  zakresie.

 

 

XI.       Postanowienia  końcowe :

 

           1)  Organizatorzy  nie  biorą  odpowiedzialności  za  wypadki  spowodowane

złym  stanem  zdrowia  startujących.

 

2)  Organizator  zabezpiecza  ubezpieczenie  od  następstw  nieszczęśliwych

wypadków  podczas  rozgrywek.  Wszelki  inny  rodzaj  ubezpieczenia  lub

dodatkowe  NNW  zależy  do  uczestników.

 

3)  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  straty  materialne

powstałe  w  trakcie  trwania  imprezy.

 

4)  Wszystkie  sprawy  sporne  wynikłe  podczas  zawodów  będzie rozstrzygać

„Komisja  odwoławcza”.

 

5)  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  ostatecznej  interpretacji niniej-

szego  regulaminu .

 

Organizator – Małopolskie TKKF

 

 Finał

Organizowany  z  okazji  Jubileuszu  55 – lecia  MTKKF